Oferujemy państwu urządzenia fiskalne najwyższej jakości

Działamy w branży fiskalnej od ponad 20 lat. Szeroka oferta i doświadczenie sprawia, że jesteśmy w stanie dostarczać nowoczesne rozwiązania fiskalne dla każdej firmy. Oferujemy pełną gamę urządzeń fiskalnych największych polskich producentów –  POSNET oraz ELZAB.

Kto powinien posiadać urządzenie fiskalne?

Przepisy prawa nakładają obowiązek instalowania urządzenia fiskalnego na każdą osobę fizyczną i prawną prowadzącą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży lub świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, która:

- w pierwszym roku rozpoczęcia działalności przekroczyła wysokość obrotów 20 000 zł

- w minionym roku przekroczyła obrót 40 000 zł, w wypadku podmiotów kontynuujących działalność gospodarczą (drugi i kolejne lata działalności).

Od 1 maja 2011r. obowiązkiem korzystania z kasy rejestrującej sprzedaż, objęte zostają kolejne grupy zawodowe, w tym m.in. podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, architektonicznych, inżynierskich, pogrzebowych i ochroniarskich (Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 26 lipca 2010r.).

Jak uzyskać ulgę za zakup urządzenia?

Każdy podatnik, który rozpoczyna rejestrację obrotów na kasie fiskalnej ma możliwość skorzystania z ulgi w wysokości 90% poniesionych kosztów netto za zakup urządzenia. W ten sposób można uzyskać maksymalnie 700 złotych zwrotu za każdą zakupioną kasę fiskalną (zwrot w rozliczeniu podatkowym).

Uwaga: Ulgą nie są objęte kasy kupowane w celu wymiany starych modeli na nowe oraz instalowane dodatkowo (nie zgłoszone przed pierwszą fiskalizacją).

Aby skorzystać z takiego zwrotu należy:

 1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach, z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy wziąć pod uwagę wszystkie jakie chcemy zainstalować, również kasy rezerwowe).

 2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy.

 3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz „Zgłoszenie kasy przez podatnika” (druk załączany do każdego urządzenia POSNET).

 4. Przedstawić oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę.

Obowiązki podatnika po zakupie urządzenia:

 1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży przy wykorzystaniu urządzenia fiskalnego, podatnik powinien powiadomić odpowiedni Urząd Skarbowy.
 2. Następnie, urządzenie fiskalne powinno zostać zafiskalizowane, przez serwis posiadający odpowiednie uprawnienia.
 3. Prowadząc sprzedaż przy użyciu urządzenia fiskalnego należy:

  - wydać oryginał paragonu kupującemu

  - na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy fiskalny (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego)

  - po zakończeniu miesiąca wykonać pełny fiskalny raport okresowy (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu)

  - przechowywać w odpowiednich warunkach raporty (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone) i kopie paragonów (przez okres 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wydane).

 4. Podatnik powinien zlecać serwisowi co 24 miesiące wykonanie przeglądu technicznego kasy. Obowiązek wykonywania technicznych przeglądów okresowych określony jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. Serwis urządzeń fiskalnych może świadczyć wyłącznie uprawniona w tym zakresie firma.

Urządzenia fiskalne ONLINE

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. W założeniu ustawodawcy łączność pomiędzy kasą z Repozytorium, szacunkowo, odbywać się będzie co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń, w dodatku bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Kto będzie musiał zainstalować urządzenie ONLINE

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach.

Od 1 stycznia 2020 roku:
1. Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;
2. Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 
Od 1 lipca 2020 roku:
3. Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
4. Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Od 1 stycznia 2021 roku:
5. Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Ważne: Ustawy przewiduje, że podatnicy, których obejmuje obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE, mogą skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto, jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Podatnicy, którzy instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również mogą skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

Uwaga: Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w projekcie ustawy nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.


Asortyment naszej firmy w głównej mierze obejmuje urządzenia dwóch dużych producentów urządzeń fiskalnych: POSNET oraz ELZAB. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do odwiedzenia naszego biura, którego dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce "Kontakt".

Copyright © 2020 F.H.U. JIMI. All Rights Reserved.